Meet Our Staff

Staffing Structure 2019/2020

Head Teacher

Deputy Head Teacher

Early Years Foundation Stage

 Mrs Dalton                Mrs Roberts                                 

 Class Teacher       Teaching Assistant        Class Teacher

 Mrs Jones               Mrs Nicholson

   Class Teacher        Teaching Assistant

EYFS/KS1 Manager                               

Key Stage 1

Year One

    Miss Bryon                Miss Cusick       

       Class Teacher        Teaching Assistant     

Year Two

Mrs Hanley              Miss Quilliam               Miss Ainscough

  Class Teacher        Teaching  Assistant       Teaching Assistant

Key Stage 2

Year Three

       Mrs Morgan              Mrs Marshall         

       Class Teacher        Teaching Assistant     

                           SENDCO

Year Four

                                      Miss Cooper              Mrs Parkes                 Mrs Turner             Miss Mohammed                                 

                                                                 Class Teacher      Teaching Assistant       Teaching Assistant    Teaching Assistant                                                           

Year Five

                           Mr Nicholls                 Mrs Dolan                    

                         Class Teacher        Teaching Assistant                                                                                       

Year Six

    Mrs Southern                 Mrs Price                    Mrs Brooks              Mr Roberts      

     Class Teacher              Class Teacher                Higher Level         Teaching Assistant

                                           Teaching Assistant

Additional Staff

Mrs Davies               Mrs Winnard                Mr Hurst                    Mrs Lavin   

       Ethos Manager               Teacher                P.E. Specialist              Higher Level       

                                                                                                                Teaching Assistant         

Office Staff

  Mrs Barlow             Mrs Fairhurst

Business Manager    Admin Assistant

Site Staff

    Mr Prior                 Mrs Marshall

     Site Supervisor       Hygiene Operative

Kitchen Staff

Mrs Rigby, Mrs Rigby and Mrs Roberts